Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

mops
16:38
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialiliowadusza liliowadusza

January 23 2020

mops
13:30
6587 18d6 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder viaabsstract absstract

January 09 2020

mops
17:20
3197 2fd9 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialiliowadusza liliowadusza

December 13 2019

mops
18:49

November 17 2019

mops
09:44
7973 335e 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual

November 04 2019

mops
09:43
8501 6a05
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan

October 28 2019

mops
10:02
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viainvincible invincible
mops
10:01
mops
09:59
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viayouaresonaive youaresonaive

October 20 2019

mops
17:18
5326 f095
Reposted fromkarahippie karahippie
17:18
5576 ce32 500
mops
17:17
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathenatuss thenatuss
mops
16:53
0571 c53f 500
Reposted fromsoftboi softboi viathenatuss thenatuss

August 22 2019

mops
07:53
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie
mops
07:52
mops
07:49
2234 738a
Reposted fromkarahippie karahippie
mops
07:47
6247 8069 500
Reposted fromslodziak slodziak vialiliowadusza liliowadusza

July 06 2019

mops
14:41
6854 cc30 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianot-alice not-alice
mops
14:41
1276 713e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaindisputabel indisputabel
mops
14:30
1917 2b16 500
Reposted fromthetemple thetemple vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl